นโยบายส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ littleliving.net ได้รับโดยผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงานเว็บไซด์ของ littleliving.net คุณยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของ littleliving.net ซึ่ง littleliving.net ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด ในการคุ้มครองและป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดย littleliving.net ได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว และเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไข ในการใช้บริการเว็บไซด์ของ littleliving.net

 

ในกรณีที่คุณได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหาย หรือเกิดการเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงการถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัยอื่นๆ หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น littleliving.net ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และ littleliving.net ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และผู้ใช้บริการรายอื่น คุณตกลงว่า คุณจะไม่กระทำการใด อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งของ littleliving.net หรือของบุคคลภายนอก รวมทั้งต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีของประชาชน

 

คุณจะต้องไม่ส่งเนื้อหา รวมถึงการนำข้อความ รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นความลับ หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เผยแพร่ผ่านบริการของ littleliving.net หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายต่อ littleliving.net และบุคคลภายนอก

 

หากปรากฎว่ามีการกระทำดังกล่าว หรือ littleliving.net มีเหตุผลในการสงสัยว่าเกิดการกระทำดังกล่าว littleliving.net ขอสงวนสิทธิ ในการลบ ระงับ ข้อความ รูปภาพ ใด ๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และ littleliving.net ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

สิทธิส่วนบุคคลของสมาชิก

littleliving.net มีนโยบายในการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิก littleliving.net จะไม่ทำการตรวจสอบ แก้ไขข้อมูล ยกเว้นมีเหตุจำเป็นดังนี้

 

  • ทำตามความต้องการทางกระบวนการด้านกฎหมาย
  • เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของ littleliving.net
  • เพื่อบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้บริการของ littleliving.net
  • กระทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกอื่น

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา และส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดที่ปรากฎบนเว็บไซด์ littleliving.net เป็นงานอันได้รับ ความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

การใช้คุกกี้ (COOKIES)

littleliving.net จะมีการเก็บพฤติกรรมการใช้งานของคุณด้วยคุกกี้ ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ littleliving.net ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ และเว็บไซต์อื่น (บุคคลที่สาม) อาจวางและอ่านคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณ หรือใช้เว็บบีคอนในการรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นผลมาจากการแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ของ littleliving.net หรือข้อมูลอื่นๆ ที่คุณเห็นบนเว็บไซต์ littleliving.net ได้

 

littleliving.net สงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อความทางกฎหมายนี้ได้ตลอดเวลา ตามที่ littleliving.net เห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าว